Detta är en arkiverad webbplats för kommittén Nationell samordnare för en välfungerande sjukskrivningsprocess. Kommittén avslutade sitt arbete den 30/4 2020.

Regeringen beslutade den 12 april 2018 att utse Mandus Frykman till nationell samordnare för en välfungerande sjukskrivningsprocess. Den nationella samordnaren ska med individens och samhällets bästa i fokus, främja samverkan mellan aktörerna i sjukskrivningsprocessen.

För att bryta den tidigare uppgången i sjukfrånvaron samt minska skillnader i sjukfrånvaro mellan kvinnor och män antog regeringen i september 2015 ett åtgärdsprogram för ökad hälsa och minskad sjukfrånvaro. Regeringen presenterade i januari 2018 en vidareutveckling av åtgärdsprogrammet med målet friskare arbetsplatser och en långsiktigt stabil och låg sjukfrånvaro. Som en del i åtgärdsprogrammet beslutades att tillsätta en nationell samordnare för att främja samverkan mellan aktörerna i sjukskrivningsprocessen.

Den nationella samordnaren ska med individens och samhällets bästa i fokus, främja samverkan mellan aktörerna i sjukskrivningsprocessen. Samordnaren ska också bidra till att motverka de problem som kan uppstå till följd av att flera aktörer har ansvar för att ge stöd till individen i processen.

För individen kan det vara svårt att överblicka vilken aktör som har ansvar för vad i sjukskrivningsprocessens olika delar. Även för aktörerna kan det vara svårt att ha ett helhetsperspektiv på grund av det uppdelade ansvaret. Det är därför viktigt att aktörerna i sjukskrivningsprocessen samverkar för att ge individen stöd att återfå hälsa och kunna återgå i arbete.

Läs hela kommittédirektivet

Utredningens delrapport maj 2019


Kommittédirektiv

I utredningens direktiv står att samordnaren ska:

  • analysera nuvarande förhållanden när det gäller samverkan mellan aktörerna i sjukskrivningsprocessen
  • följa upp nuvarande samverkan mellan aktörerna med fokus på konsekvenser för individen
  • se över hur det förebyggande arbetet och stödet för återgång i arbete utvecklas hos olika aktörer, t.ex. inom ramen för arbetsmarknadens parters avsiktsförklaringar
  • se över om regelverket är ändamålsenligt för att stödja individens återgång till hälsa och arbete
  • främja dialog för att skapa en smidigare process för individen från dag ett i ett sjukfall så att individen så tidigt som möjligt kan återfå hälsa och återgå i arbete
  • lämna författningsförslag om utredaren bedömer att det är nödvändigt.

Arbetet ska ske i nära dialog med berörda myndigheter, Sveriges Kommuner och Landsting, företrädare för hälso- och sjukvårdens huvudmän och för dem som arbetar inom hälso- och sjukvården, relevanta rehabiliteringsaktörer såsom företagshälsovård, liksom företrädare för arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer samt patient- och brukarorganisationer.