Vårt första referensgruppsmöte

Vårt första referensgruppsmöte 150 150 Nationell samordnare för en välfungerande sjukskrivningsprocess

Den 25 oktober hade vi vårt första möte med referensgruppen. Referensgruppen består av representanter från Arbetsgivarverket, Svenskt Näringsliv, Arbetsmiljöverket, Region Jönköping, Västerbottens läns landsting, Västra Götalandsregionen, SKL, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Sveriges Läkarförbund och Socialstyrelsen. Vid mötet den 25 oktober deltog alla utom Arbetsmiljöverket och Västerbottens läns landsting.

Dagen ägnades åt grupparbeten kring olika frågor om brister i sjukskrivningsprocessens regelverk och om bristande samverkan i processen, brister som kan leda till att individer faller mellan stolarna. Gruppen diskuterade också samverkan ur ett mer allmänt perspektiv, vilka förutsättningar som krävs för att samverkan ska fungera och vilka faktorer som försvårar samverkan.

Hela dagen präglades av ett stort engagemang för frågorna och ett konstruktivt, lösningsinriktat förhållningssätt hos deltagarna.

Några områden inom sjukskrivningsprocessen identifierades som särskilt komplicerade. Bland annat lyftes att socialförsäkringsbalkens regelverk och arbetsrätten inte stämmer överens, vilket kan få konsekvenser för den enskilde. Gruppen diskuterade även identifierade glapp mellan socialförsäkringsbalkens och Arbetsförmedlingens regelverk. Frågan om aktörernas olika definitioner av arbetsförmåga lyftes som ett problemområde. Faktorer i sjukskrivningsprocessen som kan leda till medikalisering diskuterades också.

Då det gäller samverkan så framkom att det alltid finns en risk att samverkan på strukturell nivå, som syftar till att skapa förutsättningar för samverkan på lokal nivå, inte prioriteras. Det kan leda till att aktörerna på lokal nivå tvingas att lösa frågor av principiell karaktär för att det aktörsgemensamma stödet till individen ska fungera.

Gruppens deltagare var överens om att det finns ett behov av att aktörernas roller i sjukskrivningsprocessen tydliggörs, det vill säga vem gör vad och när. Vikten av en aktörsgemensam riktning i form av mål eller motsvarande, lyftes också upp som en förutsättning för en välfungerande process.