Stöd för återgång i arbete för de som saknar sjukpenninggrundande inkomst

Stöd för återgång i arbete för de som saknar sjukpenninggrundande inkomst 150 150 Nationell samordnare för en välfungerande sjukskrivningsprocess

Den 9 oktober hade vi ett intressant samtal med företrädare för SKL, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen om hur stödet för återgång i arbete ser ut för de individer som inte har någon sjukpenninggrundande inkomst (SGI). I diskussionerna framkom att det kan vara svårt att veta vilken aktör som är ansvarig för att dessa individer får stöd, vilket i sin tur kan leda till en risk för att individen faktiskt inte får tillgång till stöd hen har rätt till. Individer utan SGI har ofta en sammansatt problembild, och arbetsoförmåga på grund av sjukdom kan vara en av flera orsaker till varför individen inte kan arbeta. En slutsats från mötet är vikten av etablerade former för samverkan mellan aktörerna kring dessa individer för att de ska få det stöd de behöver för att kunna bli självförsörjande.