Samling för friska arbetsplatser

Samling för friska arbetsplatser 150 150 Nationell samordnare för en välfungerande sjukskrivningsprocess

Första veckan i mars medverkade vi vid Samling för friska arbetsplatser, regeringens och parternas forum för uppföljning av parternas avsiktsförklaringar om friska arbetsplatser och minskad sjukfrånvaro. Avsiktsförklaringarna kom till som ett svar på regeringens förslag om hälsoväxling, ett utökat sjuklöneansvar för sjukskrivningar längre än 90 dagar. I och med att parterna tog fram avsiktsförklaringar drogs förslaget om hälsoväxling tillbaka. Avsiktsförklaringarna är tre, en vardera för privat, landstingskommunal och statlig sektor. Utredningen har som del av sitt uppdrag att se över utvecklingen av det förebyggande arbetet och stödet för återgång i arbete och avsiktsförklaringarna ingår som del av denna översyn.

Annika Strandhäll inledde och betonade ett långsiktigt perspektiv och särskilt behovet av att upprätthålla och fortsätta fokusera arbetet med avsiktsförklaringarna i ett läge där prognosen för sjuktalen inte längre stiger.

Parterna redogjorde för aktiviteter inom ramen för avsiktsförklaringarna. Det framgår tydligt att de olika sektorerna har olika förutsättningar för sitt arbete och att de kommit olika långt. Gemensamt för alla sektorer är att det pågår aktiviteter som syftar till att ta fram kunskap och utveckla verktyg för att arbetsgivare och parter lokalt ska ha förutsättningar att höja kvaliteten i det förbyggande arbetet, och i arbetet med återgång i arbete. Prevent och Suntarbetsliv är två centrala aktörer i detta arbete. Vid mötena diskuterades utmaningen att implementera och göra verkstad av de verktyg som tagits fram.

Våra inspel vid dessa möten handlade om hur man kan säkerställa effekter av allt det goda arbete som görs inom ramen för avsiktsförklaringarna. Vilka mål är satta och hur följs utvecklingen upp? Vi konstaterar att det sedan flera år finns etablerad kunskap om vad som främjar friska arbetsplatser, hur man kan förebygga ohälsa och hur man arbetar för återgång i arbete. Frågan är dock om kunskapen är tillräckligt spridd och om drivkrafterna är tillräckligt starka för att kunskapen ska omsättas i praktiken. Det är frågor som vi i vår utredning kommer att fortsätta diskutera med parterna när vi träffar dem under våren.

Länk till regeringens hemsida Samling för friska arbetsplatser