Möte med LOs Miljö- och arbetslivskommitté

Möte med LOs Miljö- och arbetslivskommitté 1600 1200 Nationell samordnare för en välfungerande sjukskrivningsprocess

Förra veckan hade vi möjlighet att träffa 13 arbetsmiljöansvariga i LOs Miljö- och arbetslivskommitté för att diskutera arbetsmiljön i Sverige idag. Det var stort engagemang i frågan och vi lämnade fyllda av nya perspektiv och insikter. En röd tråd i diskussionen var behovet av att stärka det förebyggande arbetsmiljöarbetet. Här är en sammanfattning av några av de frågor som kom upp i samtalet.

• Mer arbetsplats och mindre individ. Det beskrivs ett behov av ökat fokus på arbetsplatsen med företagshälsovården som central aktör. Företagshälsan upplevs göra färre arbetsplatsbesök och har en större roll i individärenden. Här föreslås bland annat att se över företagshälsovårdens finansiering för att säkra deras roll i det förebyggande arbetet och deras oberoende ställning.

• Ökad kunskap om arbetsmiljöarbete. Arbetsgivare, fack och företagshälsovården behöver stärka sin kunskap inom förebyggande arbetsmiljöarbete. Kunskap om arbetsmiljö är en grundförutsättning för att långsiktigt minska sjuktalen, och kunskapsnivån upplevs i dagsläget genomgående för låg. Man lyfter fram vikten av det systematiska arbetsmiljöarbetet som behöver vara aktivt ute på arbetsplatserna.

• Ökat engagemang i arbetsmiljöfrågor. De arbetsgivare som vill följa arbetsmiljölagstiftningen gör det och de som inte vill kan i många fall låta bli. En komplex fråga som bland annat beskrivs bottna i att Arbetsmiljöverkets resurser för inspektioner inte är tillräckliga. Om Arbetsmiljöverket i högre utsträckning är ute på arbetsplatserna så underlättar det för skyddsombuden att vara en stark part i arbetsmiljöarbetet och att kraftfullt driva arbetsmiljöfrågor.

Stort tack till alla er som deltog! Heléne Zallin Service och kommunikationsfacket, Kent Johansson Hotell – restaurangfacket, Conny Lundberg IF Metall, Lea Skånberg IF Metall, Torbjörn Jonsson Fastighetsanställdas förbund, Peter Larsson Kommunal, Tina Nordling Elektrikerna, Lena Persson Livsmedelsarbetareförbundet, Lars-Olov Eriksson Facket för skogs-trä- och grafisk bransch, Krister Colde Handelsanställdas förbund, Jennie Björsson LO, Marie Boström LO, Carola Löfstrand LO.