Möte med LO:s Miljö-och arbetslivskommitté

Möte med LO:s Miljö-och arbetslivskommitté 150 150 Nationell samordnare för en välfungerande sjukskrivningsprocess

Den 21 augusti träffade vi återigen LO:s Miljö-och arbetslivskommitté. Vid mötet diskuterade vi hur kunskap om förebyggande arbete och stöd för återgång kan få fäste på arbetsplatser. Ett antal hinder för utveckling inom området lyftes upp vid mötet. Bland annat så framhölls att den fackliga organisationsgraden minskar vilket betyder att skyddsombuden företräder färre. Det i sin tur leder till att skyddsombud upplever ett minskat stöd när de driver arbetsmiljöfrågor på arbetsplatser. Det framkom även att facken har inte har råd med regionala skyddsombud på samma sätt som tidigare.

En annan fråga som deltagarna i mötet lyfte fram som väsentligt för ett gott stöd på arbetsplatser är företagshälsovårdens arbete. Här ser man de så kallade ”noll-avtalen” som ett problem. ”Noll-avtalen” innefattar inte företagshälsovårdens deltagande i det förebyggande arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen utan innebär att tjänster från företagshälsovården avropas först när det finns ett arbetsmiljöproblem.

En annan viktig fråga som lyftes vid mötet är att det saknas viktiga uppgifter och viktig statistik i sjukskrivningsprocessen. Det finns mycket information baserad på individflöden i processen, till stor del tack vare att Försäkringskassan har väl utbyggda statistikuttag kopplade till utbetalningar från sjukförsäkringssystemet. Det finns dock betydligt mindre information om andra väsentliga delar i processen som exempelvis hur arbetsgivare arbetar förebyggande eller för återgång i arbete och om hur många arbetsgivare som har så kallade noll-avtal med företagshälsovården. Att det är obalans gällande statistik och uppgifter i sjukskrivningsprocessen kan leda att beslut om åtgärder i processen baseras på information från fel nivå.

Deltagarna vid mötet var eniga om att det är viktigt att företagshälsovårdens roll utvecklas till att vara ett stöd både då det gäller det förebyggande arbetet och stöd vid återgång. Här lyfter man också fram företagshälsovårdens roll som en ”brygga” mellan hälso-och sjukvården och arbetsgivaren i individärenden, som ett sätt att värna individens integritet.