Långsiktighet i styrning måste kompletteras med ökad förmåga att implementera förändring över organisationsgränser

Långsiktighet i styrning måste kompletteras med ökad förmåga att implementera förändring över organisationsgränser 150 150 Nationell samordnare för en välfungerande sjukskrivningsprocess

ISFs rapport Förändrad styrning av och i Försäkringskassan gör flera viktiga slutsatser. Rapporten konstaterar att regeringens styrning av Försäkringskassan, och framför allt styrningen av sjukförsäkringen, karaktäriseras av två tillfällen av betydande förändring av myndighetens fokus sedan 2012 (ytterligare en förändring genomfördes våren 2018 och omfattas inte av rapporten). Trots att förändringarna var för sig haft goda intentioner har den höga förändringstakten varit en belastning för myndigheten och dess roll som en central aktör i arbetet mot en låg och stabil sjukfrånvaro. ISF rekommenderar regeringen att prioritera långsiktighet och tålamod i styrning av myndigheten.

Det finns flera aspekter i rapporten som är värda att lyfta, men jag vill här fokusera på förändringarnas betydelse för samverkan med andra aktörer inom ramen för sjukskrivningsprocessen. Försäkringskassan är en av flera aktörer i sjukskrivningsprocessen där även arbetsgivare, hälso- och sjukvården och Arbetsförmedlingen har viktiga roller. Sjukskrivningsprocessen “ägs” så att säga inte av en enskild aktör utan bygger på att var och en av aktörerna bidrar utifrån sin roll. Det innebär att det finns upparbetade förväntningar på Försäkringskassan såväl som på övriga aktörer i processen. ISF beskriver hur förändring av Försäkringskassans arbetssätt lett till att myndigheten inte längre gör vad övriga aktörer förväntar sig. Det uppstår då glapp i sjukskrivningsprocessen och glappen kan leda till att individer ”faller mellan stolarna” med konsekvenser för den enskilde. Dessutom riskerar förändringar i Försäkringskassans arbete att påverka övriga aktörer. Det finns flera exempel på detta under senare år (ett återkommande exempel är Försäkringskassans ökade krav på innehållet i läkarintygen) och det kan konstateras att Försäkringskassans arbete har konsekvenser långt utanför den egna organisationen.

En slutsats av detta är att betydande förändringar av arbetssätt hos någon av aktörerna i sjukskrivningsprocessen som bedöms få konsekvenser för övriga aktörer, måste implementeras både inom den egna organisationen och i processen. Detta kan inte göras av Försäkringskassan allena utan ställer minst två krav på samtliga aktörer i processen. (1) Att vara delaktiga i en dialog på strategisk nivå om de förändringar som berör den gemensamma processen och (2) att inom den egna organisationen implementera förändringar som berör processen. Ett sådant förhållningssätt bryter med den traditionella synen på organisationen som avgränsad från omvärlden och betonar snarare ett processperspektiv där gränserna mellan organisationer har mindre betydelse.

Ur ett samverkansperspektiv är ISFs rekommendation om långsiktighet intressant. Att implementera organisationsövergripande förändring i stora organisationer som Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och hälso- och sjukvården är komplext och tar tid. När betydande förändringar genomförs med några års mellanrum leder det till att processen befinner sig i ett konstant omoget tillstånd med långsiktigt negativ effekt på sjukfrånvaro och återgång i arbete. Långsiktig styrning skulle därmed förbättra förutsättningarna för en välfungerande sjukskrivningsprocess. Oavsett om långsiktighet kan uppnås eller ej kommer dock små och stora förändringar hos någon av aktörerna i sjukskrivningsprocessen att ske även i framtiden. Det är därför viktigt att betona behovet av att samtliga aktörer i sjukskrivningsprocessen gemensamt och var för sig har kapacitet att implementera förändring över organisationsgränserna. Kunskap och resurser för effektiv implementering av förändring är en grundförutsättning för att långsiktigt säkra god samverkan och en långsiktigt stabil och effektiv sjukskrivningsprocess.

ISFs rapport Förändrad styrning av och i Försäkringskassan