Givande möten och viktiga ställningstaganden

Givande möten och viktiga ställningstaganden 960 540 Nationell samordnare för en välfungerande sjukskrivningsprocess

Under september och oktober har vi haft många givande möten. Vi har bland annat haft referensgruppsmöte och sakkunniggruppsmöte. Vi har träffat Kristina Alexandersson, professor i socialförsäkring tillsammans med två forskare, Emelie Friberg och Veronica Svärd, från forskargruppen “Sjukfrånvaro, hälsa och livsvillkor”. Fokus vid detta möte låg vid kompetensen hos framförallt hälso-och sjukvården och hos Försäkringskassan. Vilken aktör ska göra vad och hur kompetens utvecklas och vidmakthållas hos vårdens professioner och hos Försäkringskassans handläggare? Vi har också träffat ett antal regioner som berättade om positiva effekter av fyrpartssamverkan, vilka konsekvenser som uppstår när en aktör drar sig ur en etablerad form för samverkan, och vilka vägar man kan ta när en etablerad samverkansform inte längre fungerar. Den 16 oktober presenterade vi vårt arbete här långt för regionernas processledare för arbetet med en effektiv och kvalitetssäker sjukskrivnings-och rehabiliteringsprocess som anordnades av SKL.

Vi får också många mail från individer som på olika sätt upplever att de inte fått det stöd de har behov av för att kunna återgå i arbete, och som är ledsna och upprörda över att sjukskrivningsprocessen inte fungerat för dem.

Utredningen arbetar nu med utformning av betänkandet, bland annat diskuterar vi hur de frågor där vi bedömer att det finns ett fortsatt behov av utredning ska belysas på ett så bra sätt som möjligt. Sådana områden handlar till exempel om stödet till individer som befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden, om hälso-och sjukvårdens förmåga att leverera medicinska uppgifter till olika aktörer i sjukrivningsprocessen och hur det är möjligt att säkerställa kvaliteten i de åtgärder som arbetsgivare vidtar för att individer ska kunna stanna kvar i, eller återgå till, arbete.