GESAM – en samarbetsmodell mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen

GESAM – en samarbetsmodell mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen 1600 1200 Nationell samordnare för en välfungerande sjukskrivningsprocess

Den 30 augusti besökte vi Uppsala för att vid ett seminarium få del av utvärderingsresultaten av projektet GESAM – en samarbetsmodell mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Projektet startades i juni 2017 för att skapa goda förutsättningar vid övergången från Försäkringskassan till Arbetsförmedlingen för personer som har nedsatt hälsa men inte längre har rätt till sjukpenning. En av de saker som är intressanta med projektet är att forskare vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala universitet har följt projektet och genomfört en effekt- och processutvärdering.

Projektet gick ut på att personer som riskerade att inte längre ha rätt till sjukpenning när bedömningen skulle göras mot normalt förekommande arbete fick extra resurser från Försäkringskassan i form av ett informationsmöte. Projektet hade dels en interventionsgrupp och dels en kontrollgrupp. Alla deltagare svarade på tre enkäter.

Informationsmötet hade till mål att individen skulle:
− Nå förståelse om hur systemet fungerar
− Acceptera sin situation och omställningsprocessen
− Ta aktivt ansvar för återgång i egen försörjning

Vi fick en dragning av såväl erfarenheter från de tjänstemän som deltagit i projektet som resultat från forskarna avseende effekter och implementering. Handläggare från Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen hade överlag positiva erfarenheter från projektets genomförande. De vittnade om att de individer som fått ett informationsmöte var bättre förberedda inför överlämning till Arbetsförmedlingen. Den bild som de utvärderande forskarna gav var inte lika tydlig. Alla deltagare var positiva till bemötandet och det personliga mötet. Det var dock svårt att mäta skillnader mellan den grupp som fått ett informationsmöte och den grupp som inte fått det. Det fanns exempelvis ingen skillnad mellan hur individerna upplevde sig informerade om handläggarnas grund för beslut om sjukpenning. Den grupp som fått ett informationsmöte upplevde sig dock mer informerade om rehabiliteringskedjan än den grupp som inte fått ett informationsmöte. Det fanns inte heller någon skillnad mellan grupperna vad gällde motivation att återgå i ordinarie arbete, påbörja ett nytt arbete eller påbörja studier.

En reflektion som inte har med resultaten att göra är att pedagogiskt material som kan vara intressant för fler har tagits fram inom ramen för projektet, exempelvis ett bildmaterial som förklarar rehabiliteringskedjan hos Försäkringskassan och en checklista för individen hos Arbetsförmedlingen.
Den slutrapport som utlovas vid årsskiftet och som kommer att gå att hitta via finsamuppsala.se kommer vi att läsa med stort intresse!