Friska arbetsplatser – en fråga om implementering

Friska arbetsplatser – en fråga om implementering 150 150 Nationell samordnare för en välfungerande sjukskrivningsprocess

Att skapa friska arbetsplatser handlar om att omsätta det vi redan vet fungerar i praktisk handling. Arbetsmiljö är idag i huvudsak en fråga om implementering – inte ny kunskap.

Kerstin Evelius, nationell samordnare inom området psykisk hälsa, belyser i en debattartikel i Svenska Dagbladet den 8/1 2019 den dramatiska utvecklingen av psykisk ohälsa i samhället. I sjukförsäkringssystemet har psykiatriska diagnoser fördubblats under en tioårsperiod och står idag för 70% av kostnaderna för sjukfrånvaron, motsvarande 15 miljarder kronor.

Under lika lång tid, ett drygt decennium, har det funnits kunskap om vilka friskfaktorer som särskiljer företag med låg sjukfrånvaro från företag med högre sjukfrånvaro (Hälsa och framtid 2008). Det kan konstateras att friska företag finns i alla branscher och i privata företag såväl som i kommuner och landsting (Hälsa och framtid 2013). Kunskapen om vad som kännetecknar friska arbetsplatser i olika sektorer pekar tydligt ut de förändringar som behöver genomföras i arbetslivet för att sänka sjukfrånvaron – och denna kunskap har funnits under lång tid.

Flertalet arbetsgivare arbetar framgångsrikt och målinriktat med arbetsmiljö och hälsa. Skälen för att arbeta med arbetsmiljö och hälsa är många. Ett framgångsrikt arbetsmiljöarbete är till exempel nära förbundet med goda ekonomiska utfall. Samtidigt har många arbetsplatser betydande utvecklingspotential i sitt arbetsmiljöarbete och därmed möjlighet att skapa ett friskare arbetsliv där färre blir sjuka.

Kunskapen om vad som behöver göras för att skapa fler friska arbetsplatser är inte bara god utan också i stor utsträckning tillgängligt för den som söker den. Till exempel har organisationer som Prevent och Sunt arbetsliv omfattande och tydligt material för arbetsgivare.

Kombinationen av tillgänglig kunskap och varierande tillämpning signalerar att ett friskare arbetsliv inte i huvudsak är en kunskapsfråga utan en fråga om implementering. Det handlar om att undersöka varför arbetsgivare engagerar sig i arbetsmiljö och inte bara vad de gör. Detta – att tydliggöra vad som behövs för att befintlig kunskap om friska arbetsplatser ska omsättas i praktisk handling på ännu fler svenska arbetsplatser – är en av de frågor som vi i utredningen kommer att arbeta vidare med.

Länk till debattartikeln i SvD