Försäkringskassans Kunskapsstudio

Försäkringskassans Kunskapsstudio 1600 1544 Nationell samordnare för en välfungerande sjukskrivningsprocess

Den 28 maj var vi inbjudna till Försäkringskassans Kunskapsstudio för att berätta om vårt arbete. Efter vår presentation hölls en paneldiskussion om hur arbetsgivare, hälso-och sjukvården och Försäkringskassan tillsammans kan arbeta bättre för att stödja människor tillbaka till arbete. I diskussionen deltog Ulrika Havossar, Försäkringskassan, Catharina Bäck, Svenskt Näringsliv och Mandus Frykman.

Under presentationen låg fokus vid de tre områden vi i utredningen identifierat som viktiga att arbeta vidare med och som handlar om sjukskrivningsprocessens stabilitet, förutsägbarhet och hur det stöd för återgång i arbete som finns inom ramen för processen kan stärkas.

Ett återkommande tema under diskussionen är den oklarhet som finns om vilken aktör som ska göra vad under sjukskrivningsprocessen, och att denna oklarhet påverkar aktörernas agerande. När frågan om sjukskrivningsprocessens stabilitet diskuterades medgav Ulrika Havossar att de förändringar som Försäkringskassan genomfört under de senaste åren har fått konsekvenser för ”hela kedjan”, något som hon menade inte riktigt förutsetts av Försäkringskassan.

Catharina Bäck lyfte fram att de läkarintyg som kommer till arbetsgivare innehåller mindre information än de intyg som skickas till Försäkringskassan vilket kan göra det svårt för en arbetsgivare att veta vad som är möjligt att göra för att en anställd ska komma tillbaka till arbete. Det faktum att Försäkringskassan har mer utförliga uppgifter om vad en individ kan och inte kan göra på grund av sin sjukdom, kan bidra till arbetsgivarens behov av att Försäkringskassan deltar i planering av återgång i arbete.

Catharina Bäck berättade även att många av Svenskt Näringslivs medlemmar upplever att de blivit ”näst intill omöjligt” för att anställda att få arbetsträna med rehabiliteringspenning hos sin ordinarie arbetsgivare. Ulrika Havossar menade att arbetsträning hos ordinarie arbetsgivare med rehabiliteringspenning är ett sätt att återgå i arbete, men att Försäkringskassan i första hand utreder en individs möjlighet att successivt trappa ned sin sjukskrivning istället för att bevilja arbetsträning med rehabiliteringspenning. Catharina Bäck lyfte även upp att många små företag har svårt att köpa företagshälsovård eller motsvarande expertresurs, med anledning av att de stora förtagshälsovårdsaktörerna inte har ett utbud som är anpassat till små företag.

I diskussionen fanns en enighet om att aktörerna i sjukskrivningsprocessen har påverkan på varandra och att det krävs större ansträngningar för att förhindra att en aktörs agerade inte får negativa konsekvenser för andra aktörer, och i slutändan även för individen.