Företagshälsovård, referensgruppsmöte och avsiktsförklaringar

Företagshälsovård, referensgruppsmöte och avsiktsförklaringar 1600 1200 Nationell samordnare för en välfungerande sjukskrivningsprocess

Den här veckan har vi fått många viktiga och värdefulla inspel till vårt arbete.

På tisdagen träffade vi Peter Munch, vd för branschorganisationen Sveriges företagshälsor, för ett samtal om företagshälsovårdens roll och utveckling i Sverige.

På onsdagen hade vi ett heldagsmöte med vår referensgrupp. Den största delen av mötet gick åt till grupparbeten för finna lösningar till hur sjukskrivningsprocessen ska kunna bli mer stabil, mer förutsägbar och för hur stödet för återgång i arbete ska kunna bli starkare. En iakttagelse som en av referensgruppsdeltagarna gjorde var att samstämmigheten i gruppen är hög om vad det är som behöver förbättras inom ramen för sjukskrivningsprocessen för att den ska fungera bättre än idag.

Vi upplever ett stort engagemang vid referensgruppsmötena. Ett öppet och tillåtande samtalsklimat är viktigt för en konstruktiv dialog mellan aktörerna kring sådant som behöver förbättras i sjukskrivningsprocessen. Referensgruppens deltagare skapar ett sådant klimat, något som vi är mycket tacksamma för!

På torsdagen träffade vi företrädare för den landstingskommunala sektorn och inledde på det sättet den del i vårt arbete som handlar om att se över hur det förebyggande arbetet och stödet för återgång i arbete utvecklas hos olika aktörer. Under två timmar fick vi möjlighet att diskutera det långsiktiga arbete som bedrivs inom ramen för avsiktsförklaringen, vilka positiva effekter som går att se utifrån arbetet så här långt och vilka särskilda utmaningar som finns inom sektorn.

Det var ett mycket givande möte som ökade vår förståelse för hur parterna arbetar tillsammans för att ta fram, sprida och förankra kunskap på olika nivåer inom sektorn om vad som är viktigt för att förebygga sjukskrivningar och skapa friskare arbetsplatser. Nästa vecka träffar vi företrädare för den statliga sektorn i ett motsvarande möte.

Nedan finns en länk till Suntarbetslivs hemsida samt en länk till regeringens hemsida Samling för friska arbetsplatser där de olika sektorernas avsiktsförklaringar finns, tillsammans med de senaste uppdateringarna.

Suntarbetsliv

Samling för friska arbetsplatser