Dags för mer verkstad!

Dags för mer verkstad! 1600 1200 Nationell samordnare för en välfungerande sjukskrivningsprocess

Den 1 juli arrangerade vi ett seminarium inom ramen för AFA Försäkringars ”Verkstan för friskt och tryggt arbetsliv” i Almedalen. Eva Vingård, professor emeritus vid Uppsala universitet och Mikal Björkström, leg psykolog och organisationskonsult, medverkade.

Vi inledde seminariet med frågan:

Riktlinjer och rekommendationer för god arbetsmiljö och friska arbetsplatser har funnits på plats länge – men det verkar gå långsamt att omsätta dem i praktiken..

Sitter det fast någonstans? I så fall var?

Här följde en intressant diskussion som också engagerade många i publiken med reflektioner och frågor. En stor del av samtalet handlade om vilka drivkrafter som behövs för att arbetsmiljöarbete ska blir en integrerad del verksamheter. Första linjens chefer bär ett tungt ansvar för arbetsmiljöfrågor och deras förutsättningar att kunna göra ett bra arbete skapas på högsta ledningsnivå. Mikal och Eva resonerade kring för- och nackdelar med mätetal och uppföljning. Det finns alltid en risk att fel saker mäts och följs upp och å andra sidan finns en risk för att sådant som inte mäts och följs upp inte tillskrivs någon betydelse. Liknelser gjordes mellan arbetsgivares efterlevnad av GDPR och efterlevnaden av arbetsmiljölagen, och iakttagelsen att efterlevnad av GDPR på många sätt verkar värderas högre än efterlevnad av arbetsmiljölagen.

Mikal reflekterade över att arbetsgivare i Sverige har haft ”råd” att inte systematiskt arbeta med arbetsmiljöfrågor, men att förutsättningarna för detta kan vara på väg att förändras med anledning att det börjar bli svårt att rekrytera inom vissa sektorer. Mikal menade att detta kan leda till att arbetsmiljöarbete prioriteras på ett annat sätt.

På frågan om medskick till beslutsfattare och arbetsgivare pratade Eva om att det finns mycket ”eländesforskning” inom arbetsmiljöområdet och att det är viktigt att se till allt som fungerar bra på arbetsplatser. Genom ”positiva skyddsronder” kan sådant som fungerar och skapar god arbetsmiljö lyftas fram och stärkas.

Mikal och Eva var eniga om att det är de högsta ledningarnas engagemang i, och förståelse för att arbete med arbetsmiljö är lönsamt, som är avgörande för om frågorna får fäste på riktigt.

Under dagen medverkade vi också vid Dagens industris och Previas seminarium om korttidsfrånvaro samt vid en diskussionslunch om hållbara arbetsplatser.