Besök i Göteborg

Besök i Göteborg 150 150 Nationell samordnare för en välfungerande sjukskrivningsprocess

Den 5 och 6 september besökte vi olika aktörer i Göteborg.

Först ut var Inspektionen för socialförsäkringen (ISF). Vi hade intressanta och givande diskussioner med utgångpunkt i de fokusområden vi i utredningen identifierat och tror behöver utvecklas för att sjukskrivningsprocessen ska bli mer välfungerande. Med syfte att skapa stabilitet i processen diskuterades möjligheten att aktörerna i högre utsträckning delar information med varandra om kommande förändringar. Här är en utmaning för respektive aktör att identifiera egna förändringar som kan leda till konsekvenser för andra. Då det gäller förutsägbarheten i processen så diskuterade vi möjligheten till en digital yta för informationsutbyte mellan aktörerna gällande individer med pågående sjukfall. Svårigheterna med denna lösning handlar om juridiska förutsättningar att dela information och att lösningen i sig inte ska skapa merarbete för aktörerna i processen. Fördelarna med en gemensam yta är att individen inte behöver vara bärare av information mellan aktörerna, och att aktörerna kring en individ får bättre förutsättningar att samverka genom tydliga kontaktuppgifter och ett snabbare informationsutbyte. De timmar vi träffades avhandlade även andra delar av utredningens utkast till förslag och ISF: s utredare var generösa med sin kompetens och utsatte utredningens tankar för kloka invändningar.

Efter lunch träffade vi företrädare för Hälsan och Stressmedicin som består av Hälsan och Arbetslivet, Västra Götalandsregionens interna företagshälsovård och Institutet för stressmedicin, Västra Götalandsregionens kunskapscentrum inom stressområdet. Vid mötet diskuterade vi vad som kan och bör göras på arbetsplatser för att förebygga ohälsa och verka för återgång i arbete, och hur företagshälsovården kan vara ett stöd för arbetsgivare.

Ingibjörg Jonsdottir, verksamhetschef för Institutet för stressmedicin (ISM) betonade att de organisatoriska förutsättningarna är avgörande för att förebygga ohälsa och för att individer ska kunna komma åter i arbete. Att bara behandla och rehabilitera individen utan att se över om, och i så fall på vilket sätt, en arbetsplats behöver förändras leder inte till friskare arbetsplatser och till hållbar återgång i arbete efter en sjukskrivning. Vi fick också information om den så kallade Arbetsmiljösatsningen inom Västra Götalandsregionen. År 2017 avsatte Västra Götalandsregionen 15 miljoner kronor för en satsning för att få ned sjukskrivningstalen och för att genomföra ett förebyggande arbete med sjukskrivningarna. 2018 och 2019 har satsningen förstärkts med ytterligare 15 miljoner kronor årligen. Förvaltningarna har kunnat ansöka om medel direkt från Arbetsmiljösatsningen. Satsningen har också innefattat en uppsökande verksamhet. ISM har genomfört systematiska analyser av personalstatistik på samtliga förvaltningar inom VGR i syfte att identifiera förvaltningar och verksamheter med stort behov av stöd. Utifrån dessa analyser har ISM sökt upp aktuella förvaltningar och verksamheter och fört en dialog tillsammans med förvaltningarna och FHV om orsaker och åtgärder. Med på bilden är från vänster Mandus Frykman, Pernilla Carlsson, enhetschef Hälsan och Arbetslivet, Ullevi Göteborg, Marie Hammer, projektledare arbetsmiljösatsningen VGR, Ewa Book, enhetschef Hälsan och Arbetslivet, Södra Älvsborg, Suzanne Essgärde Tornstierna, enhetschef Hälsan och Arbetslivet, Skaraborg, Mirko Ivanovic, förvaltningschef Hälsan och Stressmedicin, Tore Gustafsson, enhetschef Hälsan och Arbetslivet, Fyrbodal, Ingibjörg Jonsdottir, professor och verksamhetschef för Institutet för Stressmedicin.

Den 6 september träffade vi Göteborgsregionen. Med på mötet var personalchefer från kommunerna Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Alingsås, Ale, Lilla Edet, Stenungsund, Kungälv, Lerum och Partille, företrädare från Försäkringskassan och från hälso- och sjukvården. Vi blev i våras inbjudna till detta möte av Björn Wallermark som i samband med att vi släppte vår delrapport hörde av sig till oss. Björn berättade då att man inom ett ESF projekt som bedrivs av kommunalförbundet Göteborgsregionen och kommunerna, HälsoGreppet, tagit fram ett så kallat ”problemträd”, som kartlägger problem inom ramen för sjukskrivningsprocessen och orsakerna till dessa problem. När vi tog del av ”problemträdet” såg vi att våra slutsatser till stor del överensstämde med de som dragits inom ramen för Göteborgsregionens projekt.

Vi fick ta del av kommunernas beskrivningar av hur man arbetar för att förhindra sjukfrånvaro och för att få individer tillbaka till arbete. Maria Wallmyr, HR-strateg vid Alingsås kommun berättade om hur de bedriver sitt arbete inom området. Bland annat innefattar kommunens Rutin för samverkan i rehabiliteringsprocessen att arbetsgivaren gör en enklare arbetsförmågebedömning som en del av rehabiliteringsplanen som den anställde delger rehabiliteringskoordinatorn på den vårdenhet hen är sjukskriven.

Arbetssättet tillämpas inte ännu i alla verksamheter inom kommunen och inom hälso-och sjukvården, men företrädarna menar att man är på rätt väg. Från hälso-och sjukvårdens sida menar man att läkarna måste efterfråga hur arbetsgivarna tänker och planerar för att sjukskrivningen ska vara ändamålsenlig och här är rehabiliteringskoordinatorn en möjliggörare för dialog mellan arbetsgivare och hälso-och sjukvården. Vikten av att arbetsgivaren behöver rätt information från vården lyftes i detta sammanhang. Här fanns också en enighet om att chefer måste ges stöd att jobba med frågorna, annars riskerar arbetsmiljöarbete att prioriteras ned till förmån för mer akuta verksamhetsfrågor.
Tre områden som måste utvecklas för att processen ska löpa smidigare lyftes fram, att möjliggöra ett enklare informationsutbyte mellan aktörerna, att lagstifta om koordinatorsrollen samt se över utökade drivkrafter för arbetsgivare att arbeta med frågorna. Med på bilden är från vänster Sofie Östling, utredningssekreterare, Mandus Frykman, Christina Bouweng Andersson, projektledare för HälsoGreppet och Björn Wallermark, Göteborgsregionen.