Att falla mellan stolarna

Att falla mellan stolarna 1600 1068 Nationell samordnare för en välfungerande sjukskrivningsprocess

En viktig del av vårt uppdrag handlar om att se om brister i samverkan mellan aktörerna i sjukskrivningsprocessen får negativa konsekvenser för individer. Uttrycket ”att falla mellan stolarna” används ofta för att beskriva det som händer när en individ hamnar mellan trygghetssystem och inte får det stöd hen behöver. I vår delrapport som publicerades i maj redogjorde vi för vår syn på vad uttrycket ”att falla mellan stolarna” betyder inom ramen sjukskrivningsprocessen. Som vi ser det kan individer ”falla mellan stolarna” på två sätt i sjukskrivningsprocessen.

Det ena sättet är att individer verkligen faller mellan system, som kan leda till att en individ står utan ersättning, exempelvis om individen förlorar sin sjukpenninggrundande inkomst i övergången mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.

Det andra sättet är då individer inte får tillräckligt stöd för att återfå arbetsförmåga, eller på annat sätt kan avsluta sin sjukskrivning. Det kan till exempel inträffa när en individ får ersättning från Försäkringskassan men inte får annat stöd som behövs för att individen ska kunna återfå arbetsförmåga, exempelvis samordnad rehabilitering.

Men det finns också individer som upplever sig falla mellan stolarna när de känner sig orättfärdigt behandlade i sjukskrivningsprocessen. Det kan bero på att individer har förväntningar på processen som inte kan uppfyllas inom ramen för hur lagstiftningen är utformad. Felaktiga förväntningar i sin tur kan bero på att individen fått bristande information om hur sjukförsäkringen är utformad. Det kan också vara så att individer tycker att de regelverk som styr processen är felaktigt utformade.

Samverkan mellan aktörerna i sjukskrivningsprocessen handlar om att så långt som det bara är möjligt se till att indivder inte hamnar mellan system. Samverkan handlar också om att aktörerna, utifrån sina respektive uppdrag, tillsammans verkar för att individer ska ges ett så bra stöd som möjligt att kunna återgå i arbete eller på annat sätt avsluta sin sjukskrivning. Aktörerna i sjukskrivningsprocessen måste också vara medvetna om att sjukskrivningsprocessen för en individ kan upplevas som komplicerad och svår att förstå, och att det därför krävs en välfungerande samverkan mellan aktörerna för att göra processen begriplig för de individer som befinner sig i den.