De olika aktörerna

Under sjukskrivningsprocessen möter du som patient fem olika parter. Det är Hälso- och sjukvården, Försäkringskassan, Arbetsgivaren, Arbetsförmedlingen, Socialtjänsten.

Läs mer

Startsida

Den här sidan beskriver de olika aktörerna i sjukskrivningsprocessen. Det finns ingen sjukskrivning som är sig lik någon annan och det är därför nödvändigt att varje patient bedöms utifrån dennes individuella förutsättningar och behov.

Hälso- och sjukvården

Hälso- och sjukvården ansvarar för utredning, bedömning, behandling och medicinsk rehabilitering. Det innebär även att läkarintyget för sjukskrivningen, som ges ut av hälso- och sjukvården, ska innehålla patientens diagnos, funktionsnedsättning och beskriva på vilket aktivitetsbegränsningen leder till nedsatt arbetsförmåga samt prognosen för återgång i arbete. Vidare är det hälsa- och sjukvårdens ansvar att genomföra aktivitetsförmågeutredningar (AFU) som görs på begäran av Försäkringskassan.

Försäkringskassan

Försäkringskassan bedömer patientens arbetsförmåga och rätt till ersättning från den allmänna sjukförsäkringen, så kallad sjukpenning, vilket inträffar från dag 15 under sjukskrivningen. Försäkringskassan bedömer endast din arbetsförmåga och inte din sjukdom. Under de första 90 dagarna har du rätt till sjukpenning om du inte kan utföra ditt vanliga arbete, eller ett annat tillfälligt arbete, hos din arbetsgivare. Efter 90 dagar har du rätt till sjukpenning om du inte kan utföra något arbete alls hos din arbetsgivare. Du har också rätt att söka ett annat arbete med bibehållen sjukpenning. Försäkringskassan kan då erbjuda dig ett möte med Arbetsförmedlingen där du kan få mer information om hur du ska gå till väga. Möjligheten finns fram till dag 180 i din sjukskrivningsperiod. Efter 180 dagar har du rätt till sjukpenning om du inte kan utföra något arbete på den vanliga arbetsmarknaden, vilket kan innebära att du inte längre får sjukpenning. Försäkringskassan bedömer även behovet av arbetsrelaterade åtgärder och samordnar hälso- och sjukvårdens, arbetsgivarens, Arbetsförmedlingens, socialtjänstens och andra aktörers insatser för att patienten ska kunna återgå till arbete eller arbetssökande.

Arbetsgivaren

Den första dagen som du är sjuk kallas för karensdag vilket innebär att du inte får någon ersättning för att du är sjuk. Det är arbetsgivaren som ansvarar för processen att bedöma patientens rätt till sjuklön och utför utbetalning i början på sjukskrivningen dag 2-14. Från dag 8 ska arbetstagaren lämna ett läkarintyg till arbetsgivaren. För att hjälpa de anställda som förväntas ha nedsatt arbetsförmåga i minst 60 dagar måste arbetsgivarna upprätta en plan för återgång i arbete inom 30 dagar. Det är vidare arbetsgivarens ansvar att ha en plan och organisation för arbetsmiljö, arbetsanpassning och yrkesmässig rehabilitering på arbetsplatsen. Arbetsgivaren ska tillhandahålla den nödvändiga företagshälsovård som arbetsförhållandena kräver.

Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingen ska tillhandahålla rehabilitering för arbetslösa i form av vägledning, utredning, rehabilitering eller förberedelse för arbete. Arbetsförmedlingen har som uppdrag att ge särskilt stöd till nyanlända invandrare och personer med funktionshinder. Om du är sjuk i mer än 30 dagar kan Arbetsförmedlingen avbryta ditt program. Då kan du ansöka om sjukpenning hos Försäkringskassan. Du ska göra en sjukanmälan till Arbetsförmedlingen om du deltar i ett program och får aktivitetsstöd, etableringsersättning eller utvecklingsersättning, och inte kan delta i dina planerade aktiviteter på grund av att du är sjuk. Arbetsförmedlingen är Sveriges största förmedlare av arbeten och ska på ett så effektivt sätt som möjligt föra samman dem som söker medarbetare med dem som söker jobb. Det är regeringen som ger Arbetsförmedlingen uppdrag både löpande och i ett regleringsbrev. Regleringsbrev är det beslut som regeringen utfärdar varje år för att styra en myndighets verksamhet.

Socialtjänsten

Socialtjänsten har som mål är att hjälpa människor att bli självförsörjande. För att få ekonomiskt stöd behöver du vara tillgänglig för arbete. Om du på grund av sjukdom inte kan vara tillgänglig för arbete eller delta i en planerad verksamhet behöver du styrka detta med ett läkarintyg till socialtjänsten. Det är socialtjänstlagen (2001:453), förkortat SoL, som utgör grunden för socialtjänstens verksamhet i Sverige.

A-kassa

Du har inte rätt till någon a-kassa om du är sjukskriven utan det är i första hand till Försäkringskassan du ska vända dig till. Blir du sjuk under din arbetslöshet ska du fylla i det på ditt kassakort och sjukanmäla dig till Försäkringskassan för att kunna få sjukpenning. Misstänker du att du kommer att vara sjuk under en längre tid ska du även avanmäla dig hos Arbetsförmedlingen och bara ta ut sjukpenning.

Banken

Till din bank behöver du normalt sätt inte vända dig till för att informera om en sjukskrivning. Det kan dock finnas vissa situationer då du bör åtminstone besöka internetbanken och det är för att se över dina autogiron och återkommande betalningar. Vid en sjukskrivning är det förstås oundvikligt att hamna i en situation där ekonomin blir ansträngd. Se över vilka abonnemang du har och ta kontakt med eventuella kreditgivare som du har en betalningsplan med och diskutera förutsättningar för om du kan få förlängd amortering på grund av en försämrad ekonomisk situation. Var alltid ärlig och tydlig med hur din sjukskrivning har påverkat din ekonomiska situation.

Skriv din sökning ovan och tryck enter för att söka. Tryck escape för att avbryta.

Tillbaka till toppen